Πιστοποιήσεις

Οι πιστοποιήσεις μας

Η Εταιρία έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 για την Ασφάλεια και Υγιεινή Στους Χώρους Εργασίας, ISO 14001:2015 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ISO 9001:2015

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία. Αναθεωρήθηκε το 2015 βελτιώνοντας την ικανοποίηση του πελάτη.

Η χρήση του ISO

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ίδια την εταιρεία που το εφαρμόζει ή από τρίτους (όπως Προμηθευτές) ως εργαλείο για τον έλεγχο της ικανοποίησης των απαιτήσεων του πελάτη, της Νομοθεσίας ή της ίδιας της εταιρείας. Συγκεκριμένα, το ISO 9001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διαχείριση ποιότητας. Το ίδιο το πρότυπο παρέχει τη μεθοδολογία για τον συστηματικό έλεγχο των λειτουργιών μίας εταιρείας ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων του πελάτη.

Η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας αποσκοπεί στην ενίσχυση της φήμης μιας επιχείρησης εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών, δημιουργία ευκαιριών για διείσδυση σε διεθνείς αγορές καθώς βελτιώνεται η εικόνα και η αξιοπιστία της επιχείρησης, μείωση του παραγωγικού κόστους λόγω βελτιστοποίησης της διαχείρισης πόρων, βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στη διαχείριση ποιότητας, συνεχή βελτίωση των 9 διεργασιών με βάση την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών παρακολούθησης και
μέτρησης.

BS OHSAS 18001

Το BS OHSAS 18001 εκδόθηκε αρχικά το 1999, στη συνέχεια αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Σε κάποιες χώρες η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία αποτελεί νομοθετική απαίτηση. Πολλές επιχειρήσεις πάλι, θέλουν απλά να μειώσουν τα συμβάντα στο σύνολό τους. Όπως και να έχει πάντως, η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί μείζον θέμα για τις σημερινές επιχειρήσεις.

Οφέλη από την εφαρμογή συστήματος κατά OHSAS 18001:

ISO 14001:2015

Το ISO14001:2015 είναι το αναθεωρημένο πρότυπο 14001 και καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης/ΣΠΔ Environmental Management System/EMS).

Μέσω μιας συστηματικής προσέγγισης ένας οργανισμός αναγνωρίζει τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον και θέτει σκοπούς, στόχους και προγράμματα για την 10 παρακολούθηση και μείωση των επιπτώσεων αυτών. Ο οργανισμός με την εφαρμογή ενός ΣΠΔ θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί διαρκώς να βελτιώνει την επίδοσή του.

Το πρότυπο αυτό δύναται να εφαρμοστεί σε κάθε είδος δραστηριότητα και σε κάθε μέγεθος οργανισμού δεδομένου ότι κάθε επιχείρηση επηρεάζει σε μικρό/μεγάλο βαθμό το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Λαμβάνοντας υπόψιν την ανάγκη συνολικής συμβολής στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πρόληψη της ρύπανσης, η εφαρμογή ενός ΣΠΔ κρίνεται απαραίτητη.

Περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη εφαρμογής συστήματος κατά ISO 14001:

Οικονομικά οφέλη εφαρμογής συστήματος κατά ISO 14001:

Δείτε τις πολιτικές ποιότητας εδώ

Scroll to Top