Κατασκευή ειδικής Θεμελίωσης με χρήση πεδιλοδοκού σε Ιερό Ναό.

Κατασκευή ειδικής θεμελίωσης με την χρήση μικροπασσάλων Κ’ Πεδιλοδόκου

Scroll to Top